Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /wp-content/themes/samorzad/header.php on line 4 Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej
займ на карту займ на карту срочно без отказа

Regulamin Zębatki

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nagrodę środowiska studenckiego Politechniki Śląskiej – Zębatki, zwanego dalej konkursem,  jest Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 85 pok.8 (budynek Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko) zwany dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest docenienie wyróżniających się agend studenckich oraz wyróżnienie firm, instytucji i osób wspierających swoją działalnością studentów Politechniki Śląskiej.
 3. W bieżącej edycji konkursu Organizator przewiduje przyznanie nagród w następujących kategoriach:
  1. Najaktywniejsze Koło Naukowe,
  2. Organ Samorządu Studenckiego,
  3. Gastronomia,
  4. Projekt proStudencki,
  5. Rozrywka
 4. Organizator może przyznać dodatkowo nagrodę honorową.
 5. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Kapituła powołana przez Organizatora.

 

Zgłoszenia

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, grupy formalne i nieformalne w szczególności grupy studentów działające jako organy samorządu studenckiego, studenckie koła naukowe i organizacje studenckie, instytucje oraz firmy.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są na przygotowanych przez Organizatora wzorach formularzy, które dostępne są na stronie www.samorzad.polsl.pl.
 3. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w siedzibie Organizatora lub przesłać na adres e-mail podany przez organizatora.
 4. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne formularze wypełnione komputerowo. Organizator dopuszcza dołączanie do formularza zgłoszeniowego załączników (forma załącznika dowolna).
 5. Złożenie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu na potrzeby organizacji konkursu.
 6. Formularze niekompletne, wypełnione ręcznie lub przesłane po terminie zostaną wykluczone z konkursu.
 7. Kapituła ma prawo do wykluczenia zgłoszenia z konkursu lub zmiany kategorii bez podania przyczyny.

 

Harmonogram konkursu

 1. Zgłoszenia kandydatur należy złożyć do 10 listopada 2017 r. zgodnie z pkt. 8.
 2. Kapituła konkursu do 13 listopada 2017 r. spośród nadesłanych kandydatur wybierze 3 (słownie: trzech) nominowanych do nagrody w każdej kategorii.
 3. Niezwłocznie po zakończeniu prac Kapituły konkursu, o których mowa w pkt. 14, jednak nie później niż 14 listopada 2017 r. uruchomi na stronie www.samorząd.polsl.pl. głosowanie internetowe, w którym internauci wybiorą spośród nominowanych zwycięzcę.
 4. Głosowanie internetowe potrwa do 17 listopada 2017 r. godz. 23:59.
 5. Organizator zastrzega, że wyniki głosowania internetowego nie są dla niego wiążące i Kapituła konkursu w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad dobrego obyczaju może zmienić wyniki głosowania.
 6. Gala rozdania nagród odbędzie się 22 listopada 2017 r. Szczegóły Gali poda Organizator w późniejszym terminie.

 

Nagrody

 1. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma pamiątkową statuetkę oraz dyplom.
 2. Organizator w ramach nagrody będzie promował w swoich kanałach komunikacyjnych zwycięzców.
 3. Nominowani w każdej kategorii otrzymają dyplom.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród w zależności od pozyskanego wsparcia partnerów konkursu.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 3. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy. W takim przypadku Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika.
 4. Organizator jest uprawniony, po uzyskaniu zgody nominowanych, do korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi, wykonań, imienia i nazwiska lub nazwy nominowanych, i może je wykorzystywać w celu informacji i/lub promocji oraz reklamy Konkursu oraz działalności Organizatora, w tym w szczególności Organizator ma prawo wykorzystywać w powyższych celach nagrania i fotografie z Gali, w tym zawierające wizerunek, głos i/lub wypowiedzi Uczestników.
 5. W przypadku gdyby w związku z wykorzystaniem przez Organizatora danych, w tym wszelkich informacji podawanych w ramach Formularza zgłoszeniowego, Organizator poniósłby jakiekolwiek szkody lub koszty (w tym wskutek dowolnych postępowań, wszczętych urzędowo lub na wniosek dowolnej osoby oraz zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń) osoby/podmioty dokonujące zgłoszeń zobowiązują się pokryć te szkody lub koszty w pełnej wysokości, w tym koszty pomocy prawnej.
 6. Wszelkie sprawy sporne związane z konkursem powinny być wniesione na piśmie do siedziby organizatora. Ostateczną decyzję podejmuje Kapituła konkursu, która może odstąpić od podania powodów podjęcia decyzji.